Hulp

Vragen, suggesties of opmerkingen zijn welkom. Ze worden zo snel mogelijk beantwoord.

Wij informeren u dat onze contacten via Messenger, chat, e-mail of telefoon kunnen worden opgenomen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. De opnames worden bijgehouden gedurende een periode van 6 maanden. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door Michelin om een antwoord te formuleren op uw vragen of verzoeken tot informatie. Overeenkomstig de wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens, heeft u het recht om een kopie, toegang, correctie of verzet te vragen betreffende de persoonsgegevens die wij van u bijhouden. Hiertoe dient u contact op te nemen met contact@tc.michelin.eu waarbij een identificatiebewijs moet worden toegevoegd.

 

Extra hulp nodig?